Verhuurvoorwaarden PH verhuur.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, aanvaardingen, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen die betrekking hebben op de verhuur en de verkoop van goederen en de daarmee in verband staande levering van werkzaamheden en diensten door de rechtspersonen PH verhuur VOF en hun evt. rechtsopvolgers
(hierna allen te noemen: “PH verhuur”).
2. Onder het woord “goed” in deze algemene voorwaarden kan tevens verstaan worden “goederen”.
3. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen PH verhuur en de wederpartij zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende (rechts)handeling(en).
4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen van de wederpartij is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of andere bedingen uitdrukkelijk door PH verhuur zijn aanvaard.
Artikel 2: Eigendom (voorbehoud)
1. Het goed blijft te allen tijde volledig eigendom van PH verhuur.
2.In geval van koop blijft het goed eigendom van PH verhuur totdat de koopsom (vermeerderd met de evt. verschuldigde kosten en rente) volledig door de wederpartij is voldaan.
3. Het is de wederpartij als huurder of als koper (indien het eigendomsvoorbehoud ex. art. 2.2 nog van kracht is) van het goed van PH verhuur verboden:
a. het goed aan derden te verkopen, af te staan, te bezwaren, in gebruik te geven of een andere wijze te vervreemden of daarop een beperkt recht te vestigen;
b. het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren, enige reparatiehandeling aan het goed uit te (doen) voeren.
4.Onderverhuur van de goederen aan derden door de wederpartij is alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van PH verhuur mogelijk.
Artikel 3: Offertes
1. De door PH verhuur uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
2 PH verhuur is gerechtigd een vrijblijvende offerte na aanvaarding door de wederpartij binnen drie werkdagen te herroepen. Tussen partijen is in dat geval geen overeenkomst tot stand gekomen.
Artikel 4: Huurovereenkomst algemeen
1.Wederpartij dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
2. Wederpartij dient voorafgaand aan de huurtermijn een vastgesteld bedrag als borg te betalen.
3. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door ondertekening van de schriftelijke huurovereenkomst door de wederpartij of indien daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan een huurovereenkomst tussen partijen.
4. De huurovereenkomst heeft alleen betrekking op het goed dat in de huurovereenkomst is vermeld en wordt slechts afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode.
5. De huur gaat in op de dag dat het goed het magazijn of het depot van PH verhuur verlaat en is verschuldigd tot en met de dag waarop het goed aldaar weer wordt ontvangen. De verhuurdag is maximaal 24 uur en een week is 7 aaneengesloten dagen.
6. Indien de wederpartij de overeengekomen huurtermijn wenst te verlengen, dan dient de wederpartij minimaal 24 uur voor het einde van de huur het verzoek tot verlenging bij PH verhuur in te dienen. PH verhuur kan dit verzoek tot verlenging naar eigen inzicht weigeren.
Artikel 5: Verstrekken van het goed
1. Indien de wederpartij het goed zelf afhaalt, kan dit slechts op de overeengekomen dag en op de
overeengekomen tijd bij het overeengekomen filiaal van PH verhuur.
2. Indien PH verhuur het goed levert, wordt deze op de door wederpartij opgegeven plaats van bestemming naast de auto gelost. Onder de plaats van bestemming wordt mede verstaan de plaats waar de goederen ter beschikking worden gesteld. Deze plaats moet óf direct bereikbaar zijn voor de vrachtwagens van PH verhuur, óf het laad- of lospunt moet zich op een afstand van maximaal 10 meter zonder obstakels bevinden op de begane grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan hiervoor is vermeld, wordt een toeslag in rekening gebracht.
3. De termijn waarin het goed door PH verhuur aan de wederpartij moet worden afgeleverd, kan niet beschouwd worden als (juridisch) fatale termijnen. Bij niet tijdige levering van het goed dient de wederpartij PH verhuurschriftelijk in gebreke te stellen.
4. Bij uitvoering van de overeenkomst is PH verhuur gerechtigd tot terbeschikkingstelling van een gering afwijkend of soortgelijk goed zonder dat dit grond voor opschorting, opzegging of ontbinding van de (verplichtingen) uit de overeenkomst oplevert.
Artikel 6: Teruggave van het goed
1. De wederpartij dient het goed (inclusief bijbehorend vervoermateriaal) in goede (gebruiks)staat terug te brengen voor het einde van de vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van PH verhuur.
2. Teruggave van het goed kan uitsluitend bij het filiaal waar het goed in ontvangst is genomen.
3. Nadat het goed door PH verhuur in haar magazijn weer is ontvangen, wordt deze gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend.
4. Bij tekortkoming in de nakoming van bovengemelde teruggave verplichting wordt de wederpartij tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van de
PH verhuur op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed.
Het voornoemde verschuldigde bedrag zal in eerste plaats in mindering worden gebracht op de borg ex. art. 4.2.
Artikel 7: Gebruik van het goed
1. Door ondertekening van de overeenkomst en door aanvaarding van het goed erkent de wederpartij dat het goed in goede (gebruiks)staat en zonder schade aan haar ter beschikking is gesteld. 
2. Door ondertekening van de overeenkomst komt de wederpartij met PH verhuur overeen dat zij ter vermijding van schade aan of letsel van de wederpartij of derden en/of ter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van de wederpartij en/of van derden, het goed zowel in als buiten gebruik met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de door PH verhuur of een van diens ondergeschikten verstrekte instructies zal gebruiken c.q. behandelen zonder het goed voor doeleinden te gebruiken waarvoor het niet bestemd is.
Artikel 8: Schade aan het goed
1. Beschadiging van het goed dient na ontdekking onverwijld aan de PH verhuurschriftelijk te worden medegedeeld.
2. Iedere schade aan het goed tijdens het transport naar en gebruik door wederpartij komt voor rekening van de wederpartij. Voor zover relevant is de wederpartij tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door PH verhuur  in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het goed, van de (periodieke) keuring, De kosten van de brandstof en het handhaven van het oliepeil zijn voor rekening van de wederpartij. 
3. Indien het goed in beschadigde staat wordt terug ontvangen en reparatie daarvan nodig is, wordt aan de wederpartij de huurprijs doorberekend over de periode dat de reparatie duurt en het goed niet voor wederverhuur beschikbaar is.
4. De wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle door PH verhuurgemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het goed in vuile, slechte en/of beschadigde staat aan PH verhuur wordt teruggegeven, onverminderd het recht van PH verhuur tot schadevergoeding.
5. De door PH verhuur gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het goed alsmede de reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de wederpartij.
6. Indien de schade vermeerderd met de reparatie- en/of reinigingskosten niet meer bedragen dan € 600,- geschiedt expertise door PH verhuur.
7. Indien de schade, reparatie- en reinigingskosten meer bedragen dan € 600,-, zal de expertise op kosten van de wederpartij worden uitgevoerd door een door de PH verhuur aan te wijzen schade-expertisebureau, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld de PH verhuur schriftelijk bericht zelf binnen een termijn van twee weken een daartoe gespecialiseerd bureau een expertise zal laten uitvoeren. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en vervolgens herstel, reparatie, reiniging en/of een andere behandeling ter zake van het goed.
8. De schade (waaronder huurderving) en de kosten die voortvloeien uit de voornoemde leden komen geheel voor rekening van de wederpartij.
Artikel 9: Reparatie van het goed
1.Reparaties aan het goed mogen alleen door PH verhuur of de door haar schriftelijk aangewezen derden geschieden.
2.Bij noodzaak van reparatie moet het goed worden teruggebracht naar het depot van afgifte en ontvangt de wederpartij tegen betaling van de (geschatte) reparatiekosten een vervangingsexemplaar. 
3.Voornoemde vervanging heeft geen invloed op de lengte van de overeengekomen huurperiode en de daaraan verbonden huurprijs.
4.Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging door PH verhuur (eveneens) betrekking op het vervangingsexemplaar.
Artikel 10: Verdwijnen of bezwaren van het verhuurde goed
1.Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient na ontdekking onverwijld door de wederpartij schriftelijk aan de PH verhuur te worden medegedeeld. 2.Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan PH verhuur te worden vergoed. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van PH verhuur tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.
3.In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, dan wel bezwaring van het goed is de wederpartij niettemin gehouden de vereengekomen huurtermijnen te vergoeden alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de wederpartij gehouden om in verband met huur c.q. winstderving door PH verhuur aan PH verhuur een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan 6 maanden van de vermelde huurprijs.
 
 
 
 
 
Artikel 11: Bijzondere bepalingen tentenverhuur
1. Indien voor plaatsing van het goed toestemming van een derde nodig is, draagt wederpartij tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet zij schriftelijk aan PH verhuur blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van wederpartij. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het goed van welke aard ook, komen geheel voor rekening van wederpartij, ook indien reeds door PH verhuur is voldaan.
2. Wederpartij stelt tijdig voor eigen rekening en risico het afgesproken aantal personen voor het monteren/installeren en demonteren van het goed beschikbaar.
3. Wederpartij stelt tijdig voor eigen rekening en risico materialen, zoals afgesproken voor montage/demontage beschikbaar.
4.Wederpartij bepaalt de plaats, waar het goed wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het goed op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht PH verhuur in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op
of in de grond. Het terrein, waarop het goed dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn.
PH verhuur kan van wederpartij verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door wederpartij aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door PH verhuur van deze bevoegdheid kan wederpartij zich niet jegens PH verhuur beroepen.
Wederpartij staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het goed door PH verhuur is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is ook door zware vrachtwagens. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door wederpartij getroffen en komen
geheel voor zijn rekening.
5. Wederpartij dient PH verhuur tijdig te attenderen op aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Bij gebreke hiervan zal PH verhuur nimmer aansprakelijk zijn voor bij plaatsen of verwijderen van de verhuurde tent aangebrachte schade aan kabels, leidingen, buizen en andere werken op of in
de grond. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van goed en/of tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de wederpartij.
6. Indien PH verhuur zorg draagt voor het monteren/installeren en/of  demonteren/afvoeren van de gehuurde tent, biedt wederpartij hem de tijdsruimte die PH verhuur redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren.
7. Behoudens opzet of grove schuld van leidinggevenden van PH verhuur blijft alle schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen of verwijderen door PH verhuur van het goed uitsluitend voor rekening van wederpartij. De wederpartij vrijwaart PH verhuur of derden ter zake van dergelijke schade. 8. Het door PH verhuur niet-tijdig aan wederpartij ter beschikking stellen van het goed c.q. het niet-tijdig door PH verhuur weghalen van het goed bij wederpartij of anderszins zal PH verhuur niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van PH verhuur gelegen  mstandigheden als hoedanig in elk geval zullen gelden: slecht weer, brand explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van wederpartij of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen of andere in art. 17 genoemde overmachtsituaties.
9. Behoudens voor zover nakoming als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de huurovereenkomst door wederpartij wegens niet-tijdig terbeschikkingstelling van het goed niet mogelijk dan nadat wederpartij schriftelijk aan PH verhuur (alle omstandigheden in ogenschouw nemend) een redelijke nadere termijn tot nakoming heeft gegeven en ook binnen deze nadere termijn nakoming niet heeft plaats gevonden.
10. Wederpartij zal in of aan het goed geen veranderingen brengen. Het verplaatsen, beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het goed is niet toegestaan.
11. Voor zover PH verhuur zorg draagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van het goed, biedt wederpartij hem de tijdsruimte die PH verhuur redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden op de gewone werkdagen binnen de bij PH verhuur gebruikelijke werktijden overdag uitgevoerd.
12. Vanaf het moment dat het goed te zijner beschikking staat tot het moment waarop de overeenkomst eindigt of, indien later, het gebruik door wederpartij van het goed eindigt, neemt wederpartij alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het goed, die respectievelijk dat veroorzaakt wordt door personen of zaken van wie respectievelijk waarvan wederpartij op enigerlei wijze gebruik maakt, en de daaruit voor PH verhuur voortvloeiende schade komt echter in ieder geval voor rekening van wederpartij.
Wederpartij zal het goed deugdelijk tijdelijk verzekeren en, ingeval in het goed openbare evenementen plaatsvinden, een evenementenaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Wederpartij vrijwaart PH verhuur voor schade aan derden tijdens dergelijke evenementen, veroorzaakt door of verbandhoudende met gebreken in het goed.
13. Wederpartij zal het goed terstond na afgifte - bij installatie door PH verhuur na installatie nauwgezet op eventuele manco’s en gebreken controleren en eventueel vastgestelde manco’s en/of gebreken terstond na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan PH verhuur melden, een en ander op straffe van verval van het recht om op manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, een beroep te doen. Gebreken, die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op
straffe van verval van het recht om er een beroep op te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan PH verhuur te worden gemeld. Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal PH verhuur ongedaan maken door aanvulling respectievelijk – naar keuze van PH verhuur- reparatie of vervanging. Alleen manco’s en gebreken, die overeenkomstig het in de vorige alinea bepaalde tijdig zijn gemeld, geven een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst door wederpartij. Echter ontbinding kan slechts indien PH verhuur  na een aanmaning daartoe niet erin slaagt de manco’s en/of gebreken binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van wederpartij kan worden gevergd. 
14. Na einde van de huuroverkomst stelt wederpartij het goed direct geheel ter beschikking van PH verhuur door, tenzij anders is overeengekomen, aflevering bij PH verhuur.
15. Voor iedere kalenderdag, dat wederpartij nalaat het goed aan PH verhuur ter beschikking te stellen, verbeurt wederpartij een boete van 20% van de totale huursom, zulks onverminderd PH verhuur  recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat wederpartij onder de huurovereenkomst over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderweek als een volle kalenderweek.
16. PH verhuur is gerechtigd om al hetgeen hij uit of in verband met het goed van wederpartij opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de huuroverkomst plaatsvinden. PH verhuurkan in het laatste geval verlangen dat wederpartij de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat PH verhuur niets meer van wederpartij te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. 
17. Voor zover ter zake van het tentenverhuur deze bijzondere bepalingen niet volstaan, zijn de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 12: Betaling
1.Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van het goed.
2.Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd en/of te laat afleveren van het goed dient eveneens contant te geschieden bij het retourneren van het goed.
3.Voor zover in afwijking van art.
3.1 tussen partijen is overeengekomen per factuur te betalen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige opschorting, verrekening of aftrek te geschieden.
4. PH verhuur is bevoegd een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling van andere waarborgen te verlangen.
5.Indien de wederpartij niet direct contant betaalt of conform art. 3.2 niet tijdig betaalt, treedt van rechtswege verzuim in en is de wederpartij aan PH verhuur vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de wederpartij met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
6.Indien art. 3.5 in vervulling treedt, heeft PH verhuur het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten en het goed terug te nemen totdat de wederpartij integraal aan haar verplichtingen heeft gedaan.
7.De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van (buitengerechtelijke) kosten en verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de hoofdsom die het langst openstaat. Specifieke (deel)betalingen op latere hoofdsommen c.q. facturen treffen geen doel.
8.Onder de in art. 3.7 vermelde buitengerechtelijke kosten worden tevens begrepen de volledige incasso-, bureau- , administratie- en afwikkelingskosten van advocaten, deurwaarders en schade-experts.
Artikel 13: Annulering
1.De wederpartij is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits zij van de annulering in een aangetekend schrijven aan PH verhuur doet blijken en zij voor of gelijktijdig met de annulering aan PH verhuur een bedrag betaalt van:
a. 25% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van meer dan 120 dagen voor de opleveringsdatum;
b. 40% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 120ste tot en met 61ste dag voor de
opleveringsdatum.
c. 60% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 60ste tot en met de 31ste dag voor
opleveringsdatum. d. 70% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode vanaf de 30ste tot en met de 15e dag voor de opleveringsdatum. 
e. 100% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van minder dan 14 dagen voor de opleveringsdatum.
Artikel 14: Aansprakelijkheid PH verhuur
1. PH verhuuraanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door wederpartij geleden schade die gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van PH verhuur in de nakoming van de huurovereenkomst. Deze aanvaarding is beperkt tot de gevallen die door de verzekeringsmaatschappij van PH verhuur wordt gedekt en is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk uitkeert.
2.Indien de verzekeraar van  PH verhuur ter zake van de voor aanvaarding vatbare schadegevallen (zie art. 11.1) niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tienvoud van het factuurbedrag met een maximum van € 9.000,- en een minimum van € 100,-.
3. PH verhuuraanvaardt in afwijking van art. 11.1 en 11.2 geen aansprakelijkheid als gevolg van een herstelling of verandering aan het goed tijdens de (verlengde) huurperiode doch vóór teruggave van het goed aan PH verhuur gedaan door de wederpartij, diens ondergeschikte of een andere betrokken derde; schade wegens overschrijding van (leverings)termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij, een van diens ondergeschikten of een andere  betrokken derde.
4. PH verhuur is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden evenwel niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PH verhuur en haar ondergeschikten.
5.Voor zover het door de wederpartij niet naleven van zijn contractuele en/of wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat PH verhuur jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de wederpartij hierbij PH verhuur voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheidstelling. 
6.Wederpartij is aansprakelijk voor elke schade, inclusief bedrijfsschade en - kosten, die Skippy-Rent, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor PH verhuur en derden tengevolge van de wanprestatie van wederpartij dan wel het onrechtmatig handelen door wederpartij mochten lijden.
7. Een gelijke aansprakelijkheid van wederpartij bestaat voor schade veroorzaakt/toegebracht door zaken die wederpartij voor de uitvoering van de verhuurovereenkomst gebruikt aan bovengenoemde kring van personen, ondernemingen en derden.
8.De wederpartij moet zijn aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven, ter zake waarvan ieder beroep op overmacht is uitgesloten, voor zover redelijk van hem verlangd kan worden, voor een voldoende bedrag verzekeren. Eenzelfde verzekeringsplicht geldt voorts voor aansprakelijkheid van de wederpartij voor schade tengevolge van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van het goed binnen de vermelde huurperiode.
Artikel 15: Verzekeringen
1.Op aanvraag verstrekken wij u informatie over de dekking en het eigen risico van onze materieelverzekering.
Artikel 16: Reclames
1. Het door PH verhuur ter beschikking gestelde goed wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. De wederpartij dient op het moment van de terbeschikkingstelling van het goed te onderzoeken of deze beantwoordt aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 24 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd en schriftelijk aan PH verhuur te melden.
2. Vanaf het moment van het in gebruik nemen van het goed vervalt het recht tot reclameren, tenzij de wederpartij onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.
3. De reclames betreffende enige andere tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen van de PH verhuur worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 24 uur na constatering door de wederpartij door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
PH verhuur worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het reclamerecht vervallen.
Artikel 17: Ontbinding
1. Indien de wederpartij een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de wederpartij zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien wederpartij failliet wordt verklaard, indien wederpartij zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stil legt en/of indien op het vermogen van de wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de wederpartij in verzuim en heeft PH verhuur de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is te ontbinden, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
2.Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn PH verhuur en de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt.
3.Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden vastgestelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
4.In gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is PH verhuur te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de wederpartij terug te halen. De wederpartij verplicht zich op voorhand alsdan aan PH verhuur de in dat verband door PH verhuur gewenste medewerking te verlenen. Voorts is PH verhuur in gevallen in lid 1 en 2 genoemd nimmer  ansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de wederpartij hetzij door derden in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet-continueren van de overeenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding en dergelijke die door PH verhuur bij
uitoefening van de hiervoor omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, komen voor rekening van de wederpartij.
5.Onverminderd het vorenstaande is de wederpartij aan PH verhuur verschuldigd alle kosten welke PH verhuur maakt tot inning van de aan PH verhuur verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van PH verhuur om daar en boven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor PH verhuur voortvloeien uit niet, niet-tijdig of niet behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
6.Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts.
Artikel 18: Overmacht
1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door
omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die leiden tot een niet behoorlijke levering door PH verhuur als gevolg van (onder meer) stormachtig weer (windkracht 5 en hoger. (transport) vertragingen, geen of onvolledige aflevering door wederpartijen van PH verhuur, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van PH verhuur van de betreffende overeenkomst benodigde zaken of diensten, algemene vervoersproblemen, werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, oorlog dan wel sluiting van ‘s lands grenzen.
2. In het geval van een overmachtsituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van PH verhuur opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PH verhuur niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
3.Indien PH verhuur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is PH verhuur gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Artikel 19: Checklist en aanvullende voorwaarden
1.Bij de verhuur van specifieke goederen verstrekt PH verhuur aan de wederpartij een zogenaamde Checklist waarin aanvullende algemene voorwaarden staan. Deze Checklist maakt integraal deel uit van de onderhavige algemene voorwaarden en wordt tegelijk met deze voorwaarden (digitaal) verstrekt.
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen tussen PH verhuur en de wederpartij worden voorgelegd aan de bevoegde (kanton)rechter te Arnhem.
Typefouten en wijzigingen voorbehouden.
 

 

Versie januari 2012

Postadres PH verhuur

Scholtensteeg 1
8275 AG 's-Heerenbroek

Vestiging 's-Heerenbroek:
Peter van Gerner T 06- 533 55 451

Vestiging Heerde:
Herman Stijf T 06- 250 42 199

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rabobank: NL18RABO0127844082
BTW: NL815535922B01
KvK: 05080665

Afhaal adressen PH verhuur

Haal hier uw gehuurde spullen op:

Scholtensteeg 1
8275 AG s-Heerenbroek
06- 533 55 451 

Zuppeldseweg 22
8181 NH Heerde
06- 250 42 199 

 

Google maps